Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulami serwisu oraz OWU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Komu Group Sp. z o.o.

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Komu Group Sp. Z o.o., Warszawa, ul. Kiwerska 2, NIP 1182039237

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT – wystawiana jest faktura Vat Marża).

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
• poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu
• emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu
• telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy usługi. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanej usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka usługi, jej cechy, elementy wchodzące w skład zestawu.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonej usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności (Przelew Bankowy, PayU, eCard).

§4

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Klient oświadcza, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 zgadza się na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez KOMU Group Sp. z o.o..

§5

Własność intelektualna

1.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§6

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

OWU:

(OGÓLNE WARUNKI UMOWY)

§1

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży Komu Group Sp .z o.o., następuje z chwilą podpisania druku Umowy-Zgłoszenia i wpłacenia zaliczki przez osobę zgłaszającą udział w imprezie turystycznej.

2. Niniejsze „OWU”, ogólne warunki ubezpieczenia TU EUROPA S.A. oraz ramowy program imprezy turystycznej stanowią integralną część umowy.

3. Stronami umowy są Komu Group Sp. z o.o., zwany dalej Biurem oraz klient- Uczestnik imprezy turystycznej.

4. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca udział w imprezie i podpisująca druk Umowy – Zgłoszenia oraz inne osoby wpisane przez osobę zgłaszającą.

5. Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej uczestników imprezy po podpisaniu przez osobę zgłaszającą udział w imprezie, druku Umowy – Zgłoszenia i dokonaniu równocześnie wpłaty I raty ceny imprezy. Lista stała uczestników imprezy to lista, która obejmuje Uczestników, którzy mieszczą się w limicie miejsc przewidzianych przez Biuro na daną imprezę. Uczestnik umieszczony na stałej liście uzupełnia wpłatę do pełnej ceny imprezy najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. I rata wpłacana jest w wysokości 30 % ceny imprezy. Wszystkie ceny podane są w dolarach amerykańskich USD lub EURO. Ostateczna cena w złotówkach określona będzie poprzez przeliczenie kwoty podanej w cenniku po kursie „pieniądze-sprzedaż” tabeli kursów ING Bank Śląski S.A., obowiązującym w dniu zapłaty pełnej ceny za imprezę . Uczestnicy wszystkich imprez ubezpieczeni są w TU EUROPA S.A Dla osób wyjeżdżających suma ubezpieczenia : - kosztów leczenia wynosi równowartość 30.000 EUR - następstw nieszczęśliwych wypadków za 100% uszczerbek na zdrowiu wynosi 5.000 EUR, z tytułu śmierci 2500 EUR - suma ubezpieczenia bagażu podróżnego wynosi 250 EUR.

6. Uczestnik, który podpisał Umowę – Zgłoszenie w terminie 30 dni i krótszym przed rozpoczęciem imprezy zostanie wpisany na listę stałą po dokonaniu równocześnie pełnej wpłaty ceny za imprezę.

7. Po sprzedaniu wszystkich miejsc w danej imprezie, Biuro może przyjmować dalsze zgłoszenia zainteresowanych uczestników na listę rezerwową. Udział tych osób w imprezie może nastąpić tylko w przypadku potwierdzenia przez Biuro. Warunkiem przyjęcia na listę rezerwową jest wpłata zaliczki w kwocie określonej w §1 pkt.5. Uczestnik wpisany na listę rezerwową winien uzupełnić wpłatę w ciągu 2 dni od otrzymania z Biura pisemnego zawiadomienia o przeniesieniu na listę stałą.

8. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę może być przyczyną skreślenia Uczestnika z listy stałej lub rezerwowej – na warunkach rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Biura.

9. Przy zawieraniu umowy Biuro określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Biura. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Biura.

10. Uczestnik jest zobowiązany poinformować Biuro o zmianie nazwiska, adresu, wymianie dowodu lub paszportu. Informacje te winny być przekazane niezwłocznie do Biura w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych czynności. W przypadku braku takiej informacji Biuro nie ponosi odpowiedzialności.

11. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku decyzji władz państwowych mających wpływ na wysokość ceny imprezy a w szczególności na skutek wzrostu kosztów transportu, ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe w portach lotniczych, zmiana kursów walut. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

12. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej itp.) Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty oraz kosztów poniesionych w związku z przybyciem na określone w programie miejsce zbiórki. Uczestnikowi nie przysługuje natomiast odszkodowanie.

13. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy przed datą jej rozpoczęcia oraz gwarantuje Uczestnikowi zwrot wniesionych wpłat.

§2

REZYGNACJA Z IMPREZY 

1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie pisemne najpóźniej w dniu imprezy. Za datę rezygnacji z imprezy przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonej umową, takiej jak:
a) uzupełnienie wpłaty do pełnej ceny imprezy;
b) dostarczenie wymaganych dokumentów;
c) potwierdzenie udziału w imprezie po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie istotnych warunków umowy lub dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału.

2. Uczestnik może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę następujących warunków umowy: cena, termin, kategoria zakwaterowania, środek transportu. Rezygnacja z tych przyczyn, bądź akceptacja zmiany warunków powinna nastąpić w ciągu trzech dni po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie. Nie może być powodem rezygnacji zmiana godzin przelotu lub zmiana trasy spowodowana zmianą rozkładu lotów lub zmianą przewoźnika. Wymagana jest wyraźna akceptacja nowych istotnych warunków umowy przez Uczestnika w formie pisemnej. Brak akceptacji zmiany warunków w terminie wskazanym jest równoznaczny z rezygnacją z imprezy.

3. W przypadkach rezygnacji z imprezy z przyczyn określonych w ust. 2, Uczestnikowi przysługuje w terminie 21 dni od dnia rezygnacji zwrot pełnej wpłaty a ponadto udokumentowanych kosztów poniesionych przez niego w związku z przybyciem na określone w programie miejsce zbiórki, jeśli przedtem o zmianie nie został poinformowany.

4. W przypadkach rezygnacji z imprezy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Biura, a w tym m.in. z powodu:
a) niedotrzymania przez Uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów;
b) nieprzybycia na zbiórkę ( przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu);
c) choroby i innych przypadków losowych;
d) uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne;
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
Uczestnika obciążają następujące koszty przed datą rozpoczęcia imprezy : od 15 tego dnia od złożenia zamówienia:
10 % ceny imprezy od osoby przy rezygnacji w okresie 45 lub więcej dni ,
20 % ceny imprezy od osoby przy rezygnacji w okresie 44 -31 dni ,
50 % ceny imprezy od osoby przy rezygnacji w okresie 30-15 dni ,
80 % ceny imprezy od osoby przy rezygnacji w okresie 14 -7 dni ,
100% ceny imprezy od osoby przy rezygnacji w okresie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy oraz od osoby w przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym czasie na miejscu zbiórki lub nieprzybycia do miejsca realizacji imprezy.

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika i wskazania innej osoby spełniającej warunki umowy, która przejmie obowiązki z niej wynikające w miejsce dotychczasowego Uczestnika, przysługuje zwrot całości kwoty wpłaconej na imprezę.

6. W przypadku rezygnacji z listy rezerwowej, niezależnie od jej terminu, Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty na imprezę.

7. Biuro rekomenduje uczestnikom dokonanie we własnym zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprez wyjazdowych.

§3 

REALIZACJA UMOWY

1. W trakcie trwania imprezy Uczestnik powinien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów objętych programem imprezy.

2. Przy wyjeździe transportem organizowanym przez Uczestnika we własnym zakresie, wydanie voucheru nastąpi w terminie określonym przy zawarciu umowy – nie wcześniej jednak niż po wniesieniu przez Uczestnika pełnej wpłaty za imprezę.

3. Biuro jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod rygorem ich odrzucenia bez rozpatrywania w terminie 30 dni od zakończenia imprezy na piśmie do pilota bądź emailem biuro@komugroup.eu  do organizatora imprezy , który dołoży wszelkich starań aby usunąć przyczyny zasadnych reklamacji, w tym w miarę możliwości poprzez załatwienie świadczeń zastępczych.

4. Biuro jest zobowiązane do dokonania zwrotu różnicy wartości miedzy świadczeniami określonymi w umowie a świadczeniami zastępczymi w przypadku, gdy Uczestnik nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. Otrzymanie przez Uczestnika świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie zobowiązuje Uczestnika do pokrycia różnicy na rzecz Biura z wyjątkiem przypadku kiedy świadczenia zastępcze o wyższej wartości zostały Uczestnikowi wydane na jego żądanie. Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata w przypadku otrzymania świadczeń zastępczych, w innym niż wykupionym przez Uczestnika obiekcie, lecz takiej samej kategorii.

5. Uzupełnienia złożonych reklamacji mogą być składane do Biura nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy

6. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

7. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6., klient może złożyć do biura reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

8. Biuro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi listem poleconym najpóźniej w ciągu 30 dni.


9. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Biuro jest obowiązane szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.


10. Jeżeli Biuro nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

11. Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu wymaganych części lub całości wpłat na imprezę lub innych uzasadnionych roszczeń w ciągu 21 dni od daty rezygnacji lub od daty uznania reklamacji.

12. Biuro nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy oraz za niemożności realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np.: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności siły wyższej lub leżących po stronie Uczestnika, jak również nie odpowiada za pieniądze, dokumenty i rzeczy wartościowe. Nie mogą być przedmiotem roszczeń znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia lub niewygody.

13. Biuro nie będzie dokonywało zwrotu świadczeń , które nie zostały w części lub całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika – jak np.: spóźnienie się na zbiórkę, dłuższy niż przeciętny czas przekraczania granic, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości imprezy z przyczyn innych niż określone w §2 ust. 2,itp.

14. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

15. Jeżeli Uczestnik nie wyjechał na imprezę w wymaganym terminie z przyczyn niezależnych od Biura lub odłączył się od grupy w trakcie imprezy, Biuro nie ma obowiązku zapewnić Uczestnikowi dojazdu do grupy lub powrotu do Kraju.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl